Extranet login
0031(0)6 20934997

Datum: 30 Aug 2013

terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leon Kuipers, KPI management

(aug 2013)

Titel I - Algemene bepalingen en werkzaamheden en diensten

Artikel 1 - Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst tussen Leon

Kuipers, KPI management (hierna te noemen: »KPI management«) en een opdrachtgever
(hierna te noemen: »Opdrachtgever«) waarop KPI management deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Evenzo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden die KPI management uitvoert voor een opdrachtgever en
voor werkzaamheden waartoe door KPI management derden worden ingeschakeld.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk

 van de hand gewezen.

     3. Wijzigingen in een tussen partijen te sluiten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen

slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en KPI management zijn overeengekomen.

4.Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk in rechte nietig

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

KPI management en Opdrachtgever zullen alsdan en desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien KPI management niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KPI management in enigerlei mate het recht zou verliezen om in

 andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.

 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod of de offerte KPI management heeft bereikt;

 uit de acceptatie moet blijken dat Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene

 leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen

 inkoopvoorwaarden.

 4. KPI management kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever

 Redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijs of prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst door KPI management te maken kosten,

daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien in de acceptatie van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte

van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het derde lid bepaalde, de overeenkomst

pas tot stand, indien KPI management aan Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te

stemmen. Indien aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is KPI management daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KPI management anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht KPI management niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 - Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;

prijsverhoging

1.     De overeenkomst tussen KPI management en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij

uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.     Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn of

specifieke datum overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een

 termijn dient de Opdrachtgever KPI management derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KPI management dient daarbij

een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. KPI management zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.     KPI management heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van

artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door KPI management of door KPI management ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie,

draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door KPI management of door KPI management ingeschakelde

derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. KPI management is gerechtigd de overeenkomst, indien partijen zulks overeenkomen, in verschillende

fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KPI management de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KPI management aangeeft dat deze noodzakelijk

zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KPI management worden verstrekt. Op KPI management rust geen verplichting om

zelfstandig onderzoek te verrichten naar de juistheid van dergelijke gegevens en/of mededelingen of naar (andere) omstandigheden, van belang voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KPI management zijn verstrekt, heeft KPI management het recht de uitvoering

     van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke

     tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever

     de gegevens aan KPI management ter beschikking heeft gesteld. KPI management is niet aansprakelijk voor

     schade, van welke aard ook, doordat KPI management is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of       

     onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is

om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van

Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KPI management zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk

opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KPI management gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KPI management,

die direct of indirect daardoor is ontstaan.

11. Indien KPI management met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KPI management niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever

in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit

uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%

en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever, die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,

tenzij KPI management

a. als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KPI management rustende verplichting ingevolge

de wet;

c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal

plaatsvinden;

d. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.      KPI management is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

dan wel de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten te staken, indien

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst KPI management ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of

c. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van KPI management kan worden gevergd

dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.      Voorts is KPI management bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke

 van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KPI management kan worden gevergd.

3.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van KPI management op Opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar. Indien KPI management de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de

wet en overeenkomst.

4.     Indien KPI management tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van

schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is KPI management gerechtigd tot vergoeding van de

schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming

ontbinding rechtvaardigt, dan is KPI management gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te

ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KPI management, zal KPI management in overleg

met en op verzoek van Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KPI

management extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever

 is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KPI management anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en

voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KPI management vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van KPI management op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds door KPI management zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de

eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

1.      Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, op

een door KPI management aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door KPI management aangegeven.

KPI management is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in

welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het

moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.     KPI management heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom

en de lopende rente. KPI management kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KPI management kan volledige

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten

worden voldaan.

4.     Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een

ingebrekestelling met een termijn van twee weken, is KPI management bevoegd de tussen partijen gesloten

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode  volgens Rapport Voorwerk II. Indien KPI management echter hogere kosten ter incasso heeft

gemaakt die redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Titel III - Overige bepalingen

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1.      Indien KPI management aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

2.     KPI management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KPI management is

uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.     Indien KPI management aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KPI

management beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.     De aansprakelijkheid van KPI management is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar

verzekeraar in voorkomend geval.

5. KPI management is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele

redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KPI management aan de overeenkomst te laten

 beantwoorden, voor zoveel deze aan KPI management toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking

van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade

als bedoeld in deze algemene voorwaarden. KPI management is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

 daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KPI management of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

KPI management behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en

andere intellectuele wet- en regelgeving. KPI management heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KPI management partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van KPI management is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis

 te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KPI management het recht het geschil voor

 te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van KPI management (www.kpimanagement.nl)